KPiR | SUKURS. BIURO RACHUNKOWE.

KPiR

ico_wzrost-gray

Księga Przychodów i Rozchodów – to rodzaj ewidencji zdarzeń gospodarczych, który zapewnia skuteczne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Zobowiązani do prowadzenia Księgi są przedsiębiorcy opodatkowani na tzw „zasadach ogólnych”, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 800 000 EUR co skutkuje zaprowadzeniem ksiąg handlowych (pełnej księgowości).

Osoby fizyczne, małe firmy i spółki, które podpisały umowę na prowadzenie KPiR z Biurem Rachunkowym zobowiązane są do terminowego i systematycznego dostarczania dokumentów księgowych. Najczęściej do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego zdarzenia gospodarcze dotyczą. Dokumenty mogą być dostarczane również w formie elektronicznej.

__

Zgodnie z art. 24 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fi­zycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, które nie spełniają warunków przewidzianych w przepisach prawa do powstania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunko­wych i które nie przyjęły na siebie tego obowiązku dobrowolnie, ewidencjo­nują swoje operacje gospodarcze w sposób uproszczony, za pomocą podat­kowej księgi przychodów i rozchodów. Poza tymi osobami oraz spółkami, podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą również:

  • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych prze­pisów,
  • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły za­miar prowadzenia tych ksiąg,
  • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku docho­dowego.

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą osoby, które zgodnie z artykułem 24 a ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy:

  • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
  • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Zapraszamy :)