Bezpieczeństwo | SUKURS. BIURO RACHUNKOWE.

Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych odpowiada wytycznym zawartym w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).